من آدم خوش حسابی‌ام، اما مطمئن باش اگه تو رو قرض بگیرم هیچ وقت دیگه پَسِت نمی‌دم!