چه خوب می‌شد آدما وقتی احساساتی می‌شدن لکنت می‌گرفتن! اونوقت دیگه دست خیلیا رو می‌شد. اوه اوه!!! بیشتر که دارم فکر می‌کنم نه. اونطوری سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. خوب نیست :)