اگر در یک کلاس، فقط چهره‌های جدید می‌بینید از دو حالت معمولا خارج نیست:

یا کلاس را اشتباه آمده‌اید یا اینکه بیش از دو بار درس را افتادید...

خدایا چرا هیچکی رو نمی‌شناسم؟!